ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Νέα επικαιρότητα

Ενεργειακά _______Πιστοποιητικά

από 9 Ιανουαρίου 2012, για αγοραπωλησία κτιρίου και για τη μίσθωση τμημάτων ή ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθω- σης και όχι για ανανέωση υφιστά- μενων) άνω των πενήντα (50) τ.μ οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν παραλα- μβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν προσκομισθεί μαζί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου. .

Εξοικονόμηση
__________Κατ’ Οίκον

Στο πλαίσιο του προγράμμα- τος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», εγκρίθηκαν οι πρώτες 2.215 αιτή- σεις πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι